Posts Tagged ‘Hachiroku Matsuri’

Run Free AE86 legend at Hachiroku Matsuri - Tsukuba 2000.

Attacking Tsukuba Circuit during the Hachiroku Matsuri.